เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการ “โครงการเสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน


ลูกค้า : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ : 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2017

สถานที่ : คลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew