พิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2562

บริหารจัดการดำเนินโครงการทั้งหมดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยครอบคุลม การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง พร้อมเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเผยแพร่ข่าว จัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านเข้าร่วมโครงการ จัดประชุมคัดเลือกร้าน นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินร้าน ณ สถานประกอบการ จัดทำ Online Directory 2 ภาษาจัดทำฐานข้อมูลร้าน ผลิตคลิปวิดีโอร้าน จัดประชาสัมพันธ์ร้านผ่านการรีวิวของบลอกเกอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ บริหารจัดการ Social Media ของโครงการในทุกสื่อ จัดพิธีประกาศนียบัตร Thai SELECT แก่ร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งออกแบบ จัดหาโครงสร้าง เชิญร้านที่ได้รับตรา Thai SELECT มาร่วมจัดแสดง ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลส่วนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน และเชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมเผยแพร่ข่าวการจัดงาน พร้อมรื้นถอนส่งคืนพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย


ลูกค้า : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2020

สถานที่ : ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew