MOC Biz Club 2018

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการ และนำเสนอเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อสื่อให้เห็นว่าเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดพันธมิตรทางการค่าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ในแต่ละพื้นที่


ลูกค้า : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ : 3 – 5 สิงหาคม 2018

สถานที่ : อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew